STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Zaczyn” - zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Domachowie koło Krobi.§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Domachowie. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności zbliżonej do celów statutowych stowarzyszenia oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników także spośród swoich członków. Pracownikami nie mogą być osoby funkcyjne w zarządzie Stowarzyszenia.

5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 3, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie.

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia

służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego

członków.


§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.


Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA§ 5

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego
i emocjonalnego rozwoju wszystkich osób objętych działaniem stowarzyszenia.

2) Budowanie pomostów głębokiej jedności między ludźmi na różnych poziomach życia

społecznego i międzyosobowego.

3) Ekumeniczne otwarcie na różnorodność światopoglądową i lansowanie tolerancji
w rozumieniu chrześcijańskim.

4) Włączanie w społeczną aktywność różnorodnych środowisk: osób starszych, młodzieży,

dzieci, w tym niepełnosprawnych, różnych grup zawodowych, służących nawiązywaniu

i utrwalaniu silnych i głębokich więzi międzyludzkich.

5) Podejmowanie działań mających na celu rozwój i promocję kultury, w tym folkloru

regionu, ochronę dóbr kultury, tradycji i religii chrześcijańskiej.

6) Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku i rekreacji, w tym promocja
i rozwój turystyki i krajoznawstwa.

7) Możliwość podjęcia działalności gospodarczej wiążącej się z celami statutowymi

Stowarzyszenia.
8) Ochrona, promocja życia i zdrowia, propagowanie zdrowego oraz aktywnego stylu życia.

9) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza aktywne integrowanie ich
z innymi grupami społecznymi.

10) Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu.

11) Działania na rzecz integracji europejskiej i misji oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami.

12) Prowadzenie działalności oświatowej, kulturalnej i ekologicznej.

13) Promocja i organizacja wolontariatu.§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.Współdziałanie z organizacjami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie: kultury, sportu, promocji zdrowia, ekologii, krajoznawstwa, edukacji, wypoczynku. Promocja i organizacja wolontariatu.
2.Pozyskiwanie środków finansowych dla realizacji celów statutowych, między innymi przez: koncerty, festyny, bale charytatywne, zbiórki celowe, sponsoring.
3.Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, festiwali, koncertów, przeglądów, spotkań, innych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
4.Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i popularyzatorskiej.
5.Propagowanie otwartego patriotyzmu.
6.Promowanie wartości chrześcijańskich jako podstawę przyjaźni, zaufania i wzajemnych odniesień.
7.Aktywna dbałość o poprawność i piękno języka polskiego.
8.Pozytywne, twórcze sposoby przeżywania niedzieli i dni świątecznych.
9.Promowanie trzeźwości poprzez wspólnotowe przeżywanie radości.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 8

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są na podstawie pisemnej deklaracji, po akceptacji Zarządu.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklarowała świadczenie na rzecz organizacji, równocześnie zobowiązując się do przestrzegania postanowień niniejszego Statutu. Przyjęcie członka wspierającego następuje na drodze uchwały zarządu.

4. Członkami honorowymi są osoby, które w swej długoletniej aktywności szczególnie

zasłużyły się dla organizacji.§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek. Ponadto osoby fizyczne podają: imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres i numer PESEL.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,

b) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu,

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,

d) używania odznak, znaków i symboli zgodnie z uchwałami władz.2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

a) brać czynny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b) wywiązywania się z przyjętych na siebie zobowiązań w ramach zleconych zadań, w tym finansowych,

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia,

d) regularnie opłacać składki członkowskie.§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

c) rozwiązania się, bądź upadłości Stowarzyszenia,

d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) - c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. b - d.§ 14

Członkowie wspierający i honorowi ( za wyjątkiem członków zwyczajnych, którym nadano godność członka honorowego) mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Obowiązkiem członków wspierających i honorowych jest zachęcanie osób nie związanych ze Stowarzyszeniem do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA§ 15

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b) Zarząd Stowarzyszenia,

c) Komisja Rewizyjna.§ 16

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji,

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zebranie dokonuje każdorazowo uzupełnienia składu o tego członka, któremu wygasł mandat, wybierając go większością 2/3 głosów.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 pkt b) pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.§ 17

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie.§ 18

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, przynajmniej raz w roku kalendarzowym.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej 14 dni przed jego terminem.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.§ 19

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,

e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi,

f) wybór Prezesa i Członków Zarządu,

g) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

j) ustalanie wysokości składek członkowskich,

k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,

m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.§ 20

1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybieranych przez Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia .

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania,

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 24 ust. 6,

g) uchwalanie regulaminu Biura.

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.


§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.


§ 23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji,

c) środków otrzymanych od sponsorów,

d) darowizn,

e) zapisów i spadków,

f) dochodów z własnej działalności

g) ofiarności publicznej3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.

6. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:

a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,

b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,

c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

e) przyjęcie lub odrzucenie spadku.


§ 25

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

a) członków Stowarzyszenia i jego organów,

b) pracowników Stowarzyszenia,

c) małżonków pracowników oraz ich krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia,

d) osób związanych z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).


§ 26

1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają Prezes lub wiceprezes, łącznie z innym członkiem zarządu.

2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków zarządu łącznie.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE


§ 27

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 28

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 17 nie stosuje się.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.